REGULAMIN

 

1. Zakres obowiązywania.

1.1. Poniższe warunki dotyczą Klientów, z którym nie zawarto odrębnych szczegółowych umów.

2. Oferta i zawarcie umowy.

2.1. Wszelkie zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej (mailowej). W przypadku reklamacji, jakiekolwiek ustalenia słowne nie będą brane pod uwagę.

2.2. Zamówienie powinno dokładnie określać rodzaj stosowanego materiału, wymaganą rozdzielczość
i technologię druku (cyfrowy, pigmentowy, UV), dokładny wymiar wydruku oraz ilość sztuk,ustalone z działem handlowym warunki płatności i dostawy.

2.3. W przypadku konieczności wprowadzenia przez Klienta późniejszych zmian, w wyniku których konieczne będzie wykonanie powtórnych wydruków (również próbnych) wszelkimi kosztami (w tym także związanymi z przestojem maszyn) obciążony zostanie Klient.

3. Formy, projekty, wydruki próbne i ich koszty.

3.1. Koszty projektów, wydruków próbnych i innych podobnych prac wstępnych powstałych na wyraźne życzenie Klienta będą doliczane do rachunku nawet w przypadku braku oficjalnego zlecenia.

3.2. Po wykonaniu zlecenia Digital Design przechowuje / archiwizuje materiały otrzymane przez Klienta przez okres 4-ech tygodni. Po tym czasie Digital Design nie odpowiada za w/w. Punkt ten dotyczy zarówno nośników CD, projektów zapisywanych na FTP, materiałów powierzonych, a także nie odebranych terminowo prac.

3.3. Produkcja przebiega w oparciu o specyfikację określoną przez Klienta w zamówieniu. Digital Design nie ma obowiązku oceny prawidłowości i celowości otrzymanych przez Klienta prac. Nie ponosi też odpowiedzialności za błędy w projektach nadesłanych przez Klienta – w tym błędy literowe, wymiarowe, czy kolorystyczne.

3.4. W przypadku druku na materiałach powierzonych przez Klienta Digital Design nie odpowiada za jakość tych materiałów, oraz za ewentualne zabrudzenia, czy też uszkodzenia mogące wystąpić
w trakcie drukowania, a wynikające z powodu złej jakości powierzonych mediów. W takim wypadku Digital Design zobowiązuje się do niezwłocznego wstrzymania druku i poinformowania Klienta
o zaistniałych problemach.

3.5. Za naruszenie praw osób trzecich, wynikające z treści zawartych w nadesłanym przez Klienta projekcie odpowiada Klient. Zobowiązuje się on tym samym wyłączyć Digital Design od wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz od odpowiedzialności za treść zawartą w w/w drukach.

3.6. W wyjątkowych sytuacjach (np. wydruki sponsorowane) lub za zgodą Klienta Digital Design jest upoważniony do uwidocznienia własnego logo na wytworzonym produkcie.

3.7. Digital Design nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykorzystanie powierzonych mu przez Klienta materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się wyłączyć Digital Design ze spraw o odszkodowanie.

3.8. Obowiązkiem Klienta jest zatwierdzenie wydruku próbnego. Za jakiekolwiek błędy przeoczone przez Klienta Digital Design nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie zmiany przekazane telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia. W przypadku, jeśli Klient nie życzył sobie wydruku próbnego Digital Design nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę kolorów.  

4. Terminy dostaw, przesunięcie terminów dostaw, niemożność dostarczenia.

4.1. Informacji o terminach realizacji, podobnie jak innych informacji związanych z plikami i produkcją udziela Biura Handlowe Digital Design.

4.2. Termin realizacji zlecenia rozpoczyna się od momentu ustalenia ostatecznych jego szczegółów, zatwierdzenia wydruków próbnych oraz dostarczenia wymaganych materiałów. Termin dostawy wydłuża się o czas w przeciągu którego Klient opóźniał wywiązanie się ze swoich powinności lub zmieniał zakres zlecenia.

4.3. Termin realizacji wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po podpisaniu umowy i które są niezależne od Digital Design. Dotyczy to również sytuacji, w których okoliczności te wystąpią z winy naszych dostawców. O zaistnieniu tego typu sytuacji Digital Design niezwłocznie poinformuje Klienta, przy czym ma obowiązek określić najszybszy, możliwy termin realizacji wstrzymanego zlecenia.

4.4. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane winą Digital Design nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości zlecenia.

5. Wysyłka i przejęcie ryzyka.

5.1. Wysyłkę towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu Digital Design realizuje tylko na wyraźne życzenie i koszt Klienta.

5.2. Jeżeli wysyłka towaru zostanie opóźniona na życzenie lub z winy Klienta to przechowywanie w/w towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Klienta.

5.3. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.

6. Ceny – zapłata.

6.1. Ceny ustalone w cenniku Digital Design nie obejmują kosztów przesyłki, ewentualnej pracy grafików
i nie zawierają podatku VAT. Należy je traktować poglądowo. Ostateczny koszt zamówienia określają pracownicy działów handlowych.

6.2. W przypadku opóźnień płatności Digital Design nalicza ustawowe odsetki.

6.3. W przypadku, kiedy Klient zalega z zapłatą za poprzednie zlecenie / zlecenia lub nie wywiązuje się
z zapłaty uzgodnionej zaliczki – Digital Design ma prawo wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia,
a także odmówić wydania prac.

7. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja.

7.1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu wydruków sprawdza je co do ilości, usterek/braków, cech/jakości i zagwarantowanych właściwości. Oczywiste braki należy reklamować u Producenta w ciągu 48 godzin, poprzez pisemne zawiadomienie.

7.2. Klient ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru Producentowi celem potwierdzenia wady.

7.3. Reklamacja może być uznana tylko w przypadku zwrotu reklamowanego towaru w ciągu 7 dni od jago wykonania.

7.4. W przypadku uznanych reklamacji Producent może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.

7.5. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego - podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Klienta skutecznego dochodzenia odszkodowania.

7.6. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

7.7. W przypadku wydruków kolorowych we wszystkich metodach drukowania - reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od oryginału. Odnosi się to również do porównania wydruków próbnych z drukiem nakładu.

7.8. W przypadku druku na powierzonych materiałach, Producent nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość.

8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej.

8.1. Klient ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Klient zwolnił Producenta ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.

8.2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.

9. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo.

9.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Producenta. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Gdańsku.

 
Zalogowany jako:
hidden
26.08.2010
Wystawa zamonto...
 
Zakończyliśmy druk wystawy składającej się z 60 plansz 100 x 150 cm. Została ona wydrukowana w rozdzielczości 1440 dpi w technologii UV. Podłożem jest...
 
Home   |   Zamówienia   |   Usługi i ceny   |   Informacje   |   Galeria   |   FAQ   |   Kontakt

Wszystkie zdję™cia, ilustracje oraz znaki towarowe zawarte w serwisie są wł‚asnoś›cią… ich autorów. Kopiowanie, używanie i dalsza dystrybucja bez zgody autorów surowo zabronione.